شسون بغدادی یوردلاری-چانجره(چاه انجیر) - ۱/۸/۱۳۹۱
شاهسون بغدادی یایلاقلاری(انجیلاوند) - ۱۵/۷/۱۳۹۱
SHAHSEVAN - ۱۹/۳/۱۳۹۱
نخستین تحصن اعتراضی روبروی مجلس شورای ملی - ۲۴/۱/۱۳۹۱
مبادی ورودی شاهسونان بغدادی به ایران-1 - ۲۵/۸/۱۳۹۰
علی اکبرخان منصورنظام درخاطرات علی اکبرخان قرابیگلو-فتح السلطان(5) - ۲۵/۸/۱۳۹۰
علی اکبرخان منصورنظام درخاطرات علی اکبرخان قرابیگلو-فتح السلطان(4) - ۱۲/۸/۱۳۹۰
علی اکبرخان منصورنظام درخاطرات علی اکبرخان قرابیگلو-فتح السلطان(3) - ۹/۸/۱۳۹۰
علی اکبرخان منصورنظام درخاطرات علی اکبرخان قرابیگلو-فتح السلطان(2) - ۳۰/۷/۱۳۹۰
علی اکبرخان منصورنظام درخاطرات علی اکبرخان قرابگلو-فتح السلطان (1) - ۱/۶/۱۳۹۰
شاهسون بغدادي وداستان بزرگترين شهاب سنگ ايران - ۱۴/۵/۱۳۹۰
ائل باغدادی شسئون لرینده بایاتی لار - ۱۲/۵/۱۳۹۰
Names and Appellations in the Shahsevan-E Baghdadi Confederacy - ۱۳/۴/۱۳۹۰
شاهسون درفرهنگ دهخدا بنقل از فرهنگ جغرافيائي ايران - ۶/۴/۱۳۹۰
گزارشي ازجرايد 121سال پيش"22جمادي الاخر1301هجري قمري - ۵/۴/۱۳۹۰