X
تبلیغات
مجالس قانون گذاري وايل شاهسون بغدادي

یورد....ائل شسون بغدادی

مجالس قانون گذاري وايل شاهسون بغدادي

مجلس اول قانونگذاری :افتتاح 14مهر 1285خاتمه 2تیر 1287(1سال و8ماه و17روز) .مجلس یکم در 18شعبان 1324قمری با حضور مظفرالدین شاه در کاخ گلستان گشایش یافت ودر آخرین روزهای زندگی مظفرالدین شاه 14ذیقعده 1324قمری 51اصل قانون اساسی به امضای شاه رسید . مجلس اول را به حق می توان آن را مادر مشروطیت ایران نامید .یکی از بزرگترین ،بهترین ،پرشورترین وکاری ترین مجالس ملی ایران بود . این مجلس علاوه بر قانونگذاری تکالیف عظیمه بیشماری داشت که در تاریخ شرق بعهده هیچ مجمع محول نشده است .مجلس ملی می بایستی مشروطیت را در ایران خلق کند .مملکت را از حال بی قانونی صرف به اوضاع قانونی بیاورد .مجلس اول با این جدیت وپشتکار وشهامت وفداکاری که روح آن یک عده بسیار قلیلی مردان از جان گذشته بود در 23جمادی الاول 1336قمری در اثر گلوله باران نمودن آن وتوپ بستن بوسیله قزاق های تزاری ایران ویران گردید وآن عده قلیل هم فرارو پراکنده شدند .مجلس اول یک مرکز انقلابی درجه اول بود . شاه این مجلس را بعنوان یک عدالتخانه پذیرفت .در این دوره انتخاب نمایندگان براساس رای مردم نبوده ،از طرف اصناف وشاهزادگان انتخاب شده بودند .مجلس اول عمدتا متکی براصناف وطبقات جامعه بود .اما از دوره های بعدی طرز انتخاب نمایندگان بطور مستقیم وبصورت مخفی انجام شده است .مجلس توانست قوانین ولوایحی که شامل کلیات واصول حکومت مشروطه بود بتصویب برساند از جمله اقدامات مجلس را می توان به موارد زیر اشاره کرد . : 1- وادارکردن شاه به اخراج مستشاران بلژیکی به ریاست نوز که سرپرستی گمرکات کشور را بعهده داشتند 2-اصلاح بودجه وتعدیل مخارج شاه ودربار . در نتیجه مجلس قانونگذاری اول بود که تبعید واخراج متنفذین وملوک الطوایف در ولایات مختلف وکندن ریشه ظلم روز به روز مداومت داشت ولی هرکدام با یک زحمات فوق العاده واغلب با یک انقلاب کوچک از جمله سقوط سردارامجد عمید السلطنه از کرگانرود طوالش ،سردارمنصور وحاجی خمامی از رشت ،عزل لیاخوف روسی از ریاست ایل شاهسون بغدادی . در مجلس اول 9کابینه تغییرکرد .نهایتا مجلس اول با گلوله توپ نیروهای قزاق زیر فرمان کلنل لیاخوف روسی وبه امر محمد علی شاه از هم پاشید . طوالش وکرگانرود دردوره اول نماینده نداشت . http://www.babafars.ir/2010/08/_100.php صورت مشروح مجلس روز 5شنبه 22 شهر جمادی الاولی 1333 مجلس تقریبا دو ساعت قبل از غروب درتحت ریاست آقای موتمن الملک تشکیل وصورت مجلس روز دوشنبه 18 قرائت شد غائب بااجازه - آقای سلیمان میرزا غائبین بی اجازه آقایان – حاج امام جمعه .حاج میرزا شم الدین . حاج میرزا علی رضا – حاج میرزا فضلعلی آقا – حاج شیخ اسمعیل . رئیس – دصورت مجلس ملاحظاتی هست یا نیست ؟ (اظهاری نشد )مخالفی نیست صور ت مجلس تصویب شد – دستور امروز راجع بسه فقره راپورت که از شعبات راجع باعتبار نامه های آقایان ملک التجار سردار معظم ومیرزا عیسی خان رسیده (آقای مودب السلطنه راپورت دوم راراجع بنمایندگی آقای سردار معظم بمضمون ذیل قرائت نمودند) بتاریخ 20 جمادی الاولی شعبه دوم درتحت ریاست آقا شیخ محمد حسین منعقد وباعتبار نامه و صورت مجلس آقای سردار معظم نماینده قوچان رسیدگی نمود انتخابات شهر قوچان وشعبات جزو آن مطابق قوانین انتخابات بعمل آمده ودر مدت رسمیت قانونی انجمن نظار هیچ نوع شکایتی بانجمن نرسیده فقط سه روز بعد از انحلال انجمن نظار لایحه اعتراض آمیزی از بعضی اهالی رسیده بود مبنی براینکه انتخابات قوچان بطور پارتی واز روی قانون نظام نامه نبوده وچون هیچ نوع مستند قانونی نداشت در شعبه قابل توجه نگردید ونمایندگی آقای سردار معظم که با کثریت (2478) ری از 3859 رای دهندگان انتخاب شده بودند باتفاق اعضاء حاضره شعبه تصویب گردید رئیس - راجع بانتخاب قوچان مخالفی هست یا نیست ؟(مخالفتی نشد )مخالفی نیست ؟آقایانی که آقای سردار معظم رابنمایندگی قوچان تصویب میکنند قیام نمایند (عده کثیری قیام نمودند) رئیس – تصویب شد این یکی راجع باعتبار نامه آقای میرزا اسمعیل خان است (آقای حاج عز الممالک راپورت مزبور رابمضمون ذیل قرائت نمودند ) شعبه چهارم درتحت ریاست شاهزاده سلیمان میرزا تشکیل وباعتبار نامه وصورت مجلس انتخابات ساوه راجع بنمایندگی آقای میرزا عیسی خان رسیدگی نموده موافق صورت مجلس بامضای رئیس و.هیئت انجمن نظارت نرکزی ساوه واعتبار نامه که بمهر حکومت محل وکلیه اعضاء انجمن نظارت مرکزی حوزه انتخابیه مزبوره ملاحظه شد جریان انتخابات ساوه موافق قانون انتخابات بوده است ولی بواسطه شکایت واصله از طرف وزارت داخله امر بتوقیف انتخابات آقای ناظم العلوم را ما وربر سیدگی وتنقیش امر نمودند پس از ورود ناظم العلوم معلوم شده بود مواد شکایت راجع بسه موضوع است اولا ایل شاهسون شکایت کرده اند که ابقای حقوق ایشان درانتخابات نشده ثانیا – بلوک مزدقان خلجستان اظهار داشته اند کاملا شرکت درامر انتخابات ننموده اند از قرار راپورت آقای ناظم العلوم چون اهالی شهر ساوه ابدا شکایتی از انتخابات نداشته اند معزی الیه همچه صلاح دانسته که تجدید انتخاب در دو محل بیات ومزدقان خلجستان شده وبعلاوه انجمن مخصوص بایل شاهسون بغدادی تشکیل داده از یکهزار وهفتصد وهشتاد ونه ورقه تعرفه که بایل مزبور داده یکهزار وهفتصد ودو ورقه رای اخذ گردیده است کلیه آرائی که در حوزه انتخابیه ساوه ایل بغدادی وحوزه های جزو داده شده (8894) رای ومطابق اعتبار نامه وصورت مجلس آقای میرزا عیسی خان با کثریت نسبی (3056) رای انتخاب شده اند با تحقیقات لازمه که حضورا از اقای ناظم العلوم نموده چون اغلب شکایت کنندگان اشخاصی هستند که خود یابستگان انها مایل و ماندیدای وکالت بوده اند وبعلاوه مطابق صورت مجلس در موقع وصول شکایت انجمن نظارت منعقد بوده وشکایتی بآنها نرسیده شعبه چهارم باتفاق آراء حاضرین نمایندگی آقای میرزا عیسی خان را تصدیق وتصویب مینماید رئیس – آقای مبصر الملک راجع بانتخاب ساوه مخالفید ؟ مبفصر الملک- بلی رئیس - پسث میماند برای جلسه دیگر http://www.ical.ir/index.php?option=com_mmx&task=vdore2&majles_type=2&Dore=3&Itemid=124&Session=22&SessionID=223
+ نوشته شده در ۲۵/۱۱/۱۳۸۹ساعت ۰۰:۴۴ توسط اصغر حسنی دسته : نظر(4)